Περιφερειακοί χάρτες

Στο πλαίσιο των δράσεων σχεδιασμού, κάθε περιφέρεια που συμμετέχει στο έργο έχει αναπτύξει ένα σύνολο από χάρτες με στοιχεία όπως:

  • Πηγές προσφοράς θέρμανσης και ψύξης
  • Ζήτηση για θέρμανση και ψύξη
  • Δυναμικό για χρήση άλλων πηγών ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη

Οι χάρτες αυτοί είναι απαραίτητοι για τον προσδιορισμό των ευκαιριών για μεγαλύτερη διείσδυση ΑΠΕ σε κάθε περιφέρεια, καθώς και για τον καθορισμό στρατηγικών και στόχων.

Περιφερειακοί χάρτες

For each country’s regional maps as well as other country-specific information, please click on one of the links below: