Εθνικές Επιτροπές Διακυβέρνησης

Στο πλαίσιο του έργου RES H/C SPREAD έχουν συσταθεί μόνιμες Εθνικές Επιτροπές Διακυβέρνησης (ΕΕΔ) σε κάθε χώρα που συμμετέχει στο έργο, αποτελούμενες από εκπροσώπους κυβερνητικών ή περιφερειακών/τοπικών φορέων, οι οποίοι συμμετέχουν στην εφαρμογή περιφερειακών σχεδίων για θέρμανση και ψύξη από ΑΠΕ όπως είναι για παράδειγμα οι εθνικές, περιφερειακές και/ή τοπικές αρχές, οι εταιρείες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, οι ΜΚΟ κ.α.. Διάφορες συναντήσεις των ΕΕΔ θα διοργανωθούν σε κάθε συμμετέχουσα χώρα με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή των μελών των ΕΕΔ και την παροχή βοήθειας ώστε να επιτευχθεί συναίνεση αναφορικά με τον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής των σχεδίων αυτών.

For each country’s Country Governance Committees, as well as other country-specific information, please click on one of the links below: