Ανάλυση κόστους - οφέλους

Στόχος είναι η ανάπτυξη συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών σχετικά με τις διαδικασίες εκπόνησης της ανάλυσης κόστους – οφέλους, καθώς και η παροχή τεχνικών δυνατοτήτων στο τεχνικό προσωπικό των περιφερειακών/τοπικών ενεργειακών τμημάτων προκειμένου να αναπτυχθούν αξιόπιστα και βιώσιμα τοπικά/περιφερειακά σχέδια δράσης.

Στο πλαίσιο του έργου, η ανάλυση κόστους – οφέλους στοχεύει στην εξεύρεση των αποδοτικότερων τεχνικών λύσεων για την περαιτέρω διείσδυση της απορριπτόμενης θερμότητας και ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη. Για το λόγο αυτό, έχει αναπτυχθεί ειδική μεθοδολογία, η οποία περιλαμβάνει διαδικασίες για:

  • τον προσδιορισμό των εναλλακτικών σεναρίων (διαφορετικές τεχνικές λύσεις) και
  • την εκπόνηση ανάλυσης κόστους – οφέλους για τον καθορισμό των βέλτιστων σεναρίων.

Το λογισμικό EnergyPLAN αναπτύχθηκε από το πανεπιστήμιο Aalborg και επιλέχθηκε ως το κύριο εργαλείο για την εκπόνηση της ανάλυσης κόστους – οφέλους. Επιπρόσθετα, λογιστικά φύλλα δημιουργήθηκαν με σκοπό τη στήριξη, οργάνωση και καλύτερη διαχείριση της εισαγωγής και εξαγωγής των απαραίτητων δεδομένων.

Συγκεκριμένα παραδείγματα εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθοδολογίας θα επιλεχθούν για τις περιφέρειες που εμπλέκονται στο έργο.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το τμήμα Παραδοτέα, Πακέτο Εργασίας 4.

For each country’s cost-benefit analyses (where available), as well as other country-specific information, please click on one of the links below: