Βέλτιστες Πρακτικές

Διάφορα αποτελεσματικά μέτρα και στρατηγικές για την προώθηση ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη έχουν ήδη προσδιορισθεί, ενώ αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα και στρατηγικές δύνανται να χρησιμεύσουν ως παραδείγματα καλών πρακτικών για την εφαρμογή τους και από άλλα Κράτη Μέλη.

Για την αποτελεσματικότερη επισκόπηση των διαφόρων μέτρων και στρατηγικών που χρησιμοποιούνται σε διάφορα Κράτη Μέλη, έχει αναπτυχθεί ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών από βασικούς φορείς των Κρατών Μελών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, προσωπικές συνεντεύξεις έχουν διενεργηθεί με βασικά ενδιαφερόμενα μέρη. ενώ επιπρόσθετα ένα σύντομο ερωτηματολόγιο έχει αναπτυχθεί για τη ευρύτερη διάδοσή του σε διάφορους φορείς σε εθνικό επίπεδο.

Επιπλέον, έχει διενεργηθεί αξιολόγηση όλων των πολιτικών και νομοθετικών μέτρων, εργαλείων και δραστηριοτήτων, τα οποία έχουν καταγραφεί στο πλαίσιο όλων των ΕΣΔΕΑ και ΕΣΔΑΠΕ. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ανάλυσης βέλτιστες πρακτικές έχουν επιλεγεί κυρίως από χώρες όπως είναι η Αυστρία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Ιταλία, η Λετονία και η Ισπανία, οι οποίες αποτελούν εταίρους του έργου. Συμπληρωματικά παραδείγματα έχουν αναλυθεί από τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, έχουν παρουσιαστεί βέλτιστες πρακτικές και διδάγματα με σκοπό την εφαρμογή τους σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες, βλέπε το τμήμα Παραδοτέα (Πακέτο Εργασίας 2).