Σχετικά

Ιστορικό

Το δυναμικό των ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη είναι ακόμα σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτο στην Ε.Ε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει δεσμευθεί για την προώθηση της χρήσης αυτών των πηγών ενέργειας, όπως ρητά αναφέρεται στην Οδηγία για τις ΑΠΕ (μέσω των δεσμευτικών Εθνικών Στόχων και των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τις ΑΠΕ) και στην Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (μέσω του Άρθρου 14 και της ανάγκης για την αξιοποίηση του δυναμικού ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη, καθώς και για την ανάπτυξη της αγοράς θερμότητας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο). Στο πλαίσιο αυτό, οι περιφέρειες και δήμοι διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των διαδικασιών σχεδιασμού αποτελώντας την κύρια πρόκληση για την ανάπτυξη των ΑΠΕ. Παρόλα αυτά, οι περιφερειακοί και τοπικοί δημόσιοι φορείς απαιτούν τη στοχευμένη υποστήριξη με σκοπό τη βελτίωση των διαδικασιών σχεδιασμού και των δυνατοτήτων διακυβέρνησης. Για το σκοπό αυτό, το έργο RES H/C SPREAD παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στους περιφερειακούς και τοπικούς δημόσιους φορείς.

RES H/C SPREAD

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου RES H/C SPREAD (2014 – 2016) έχουν αναπτυχθεί έξι πιλοτικά σχέδια για θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε περιφερειακό επίπεδο, εναρμονίζοντας τις βάσεις αναφοράς και επιτρέποντας τον καλύτερο σχεδιασμό πολιτικών. Το έργο αφορά έξι πιλοτικές περιφέρειες [Καστίλλη και Λεόν (Ισπανία), Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία), Ρίγα (Λετονία), Ροδόπη (Βουλγαρία), Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα) και Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)], οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις βασικές κλιματικές ζώνες της Ε.Ε. Αυτές οι πιλοτικές περιφέρειες έχουν επωφεληθεί από την υποστήριξη τόσο σε διαδικαστικό, όσο και σε μεθοδολογικό επίπεδο κατά την ανάπτυξη των δικών τους σχεδίων με σκοπό τη βέλτιστη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη βελτίωση της συμμετοχικής διακυβέρνησης επιτρέποντας τη συνεργασία των περιφερειακών και εθνικών ενδιαφερόμενων μερών. Σε κάθε περιφέρεια, στα πλαίσια του έργου, έχει συσταθεί Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης με σκοπό την υποστήριξη της εφαρμογής των σχεδίων και της εδραίωσης κλίματος συναίνεσης ανάμεσα στους τοπικούς φορείς, στα βασικά εμπλεκόμενα μέρη και στους εκπροσώπους των πολιτών. Τα σχέδια έχουν αναπτυχθεί σύμφωνα με τη ζήτηση για θέρμανση και ψύξη που προσδιορίστηκε σε περιφερειακό επίπεδο, καθώς και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση, και ειδικότερα με την απαίτηση για βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των τοπικών διαθέσιμων υπολειμμάτων και αποβλήτων για θέρμανση, της ψύξης και των ΑΠΕ μέσω της χρήσης τηλεθέρμανσης και δικτύων ψύξης σε περιοχές επαρκούς ζήτησης θέρμανσης και ψύξης. Μακροπρόθεσμα, θεωρείται ότι τα αποτελέσματα του έργου θα υποστηρίξουν τη δημιουργία περιφερειακών σχεδίων και σε άλλους τομείς, παρέχοντας παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις διαδικασίες και τις μεθόδους σχεδιασμού πολιτικών.

Αποτελέσματα

  • Ανάπτυξη σχεδίων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ σε έξι πιλοτικές περιφέρειες της Ε.Ε.: Τα συγκεκριμένα σχέδια έχουν εναρμονιστεί με τους στόχους των Τοπικών Σχεδίων Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ) και είναι συμβατά με τις εθνικές στρατηγικές και πολιτικές προκειμένου να χρησιμεύσουν ως πιλοτικές εφαρμογές για την ευρύτερη διάδοση σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
  • Δημιουργία Μόνιμων Εθνικών Επιτροπών Διακυβέρνησης σε κάθε μια από τις συμμετέχουσες περιφέρειες, ώστε να παρέχουν καθοδήγηση στους υπεύθυνους διαμόρφωσης πολιτικής, να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των σχεδίων, να αξιολογήσουν και να παρακολουθήσουν την εφαρμογή των σχεδίων και να συμβάλλουν στην επίτευξη συναίνεσης και στην αύξηση της ευαισθητοποίησης μεταξύ των εμπλεκομένων μερών. Αυτές οι Εθνικές Επιτροπές Διακυβέρνησης αποτελούνται από εκπροσώπους των τοπικών, περιφερειακών και εθνικών φορέων, καθώς και από φορείς της αγοράς στις εμπλεκόμενες περιφέρειες.
  • Έγκριση των περιφερειακών σχεδίων από τις αρμόδιες περιφερειακές αρχές οι οποίες συμμετέχουν στις Εθνικές Επιτροπές Διακυβέρνησης της κάθε χώρας μέσω της υπογραφής ενός Μνημονίου Κατανόησης με σκοπό την εφαρμογή των σχεδίων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ σε επίπεδο διαμόρφωσης πολιτικής.
  • Δημιουργία γενικών μεθοδολογιών και διαδικαστικών κατευθυντήριων οδηγιών για την υποστήριξη των περιφερειακών αρχών στη χαρτογράφηση του δυναμικού προσφοράς και ζήτησης ΑΠΕ για θέρμανση και ψύξη εντός των περιφερειών τους, καθώς και στην ικανοποίηση της προσφοράς και της ζήτησης μέσω της διεξαγωγής ανάλυσης κόστους – οφέλους με σκοπό την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις των Οδηγιών Ενεργειακής Απόδοσης (με ειδική αναφορά στο Άρθρο 14) και των Ανανεώσιμων Πηγών.