Αρχική

Το έργο RES H/C SPREAD αποσκοπεί στην ανάπτυξη έξι πιλοτικών σχεδίων για θέρμανση και ψύξη από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη) σε περιφερειακό επίπεδο, τα οποία θα μπορούσαν να υποστηρίξουν περαιτέρω τις διαδικασίες σχεδιασμού πολιτικών και σε άλλες περιφέρειες.

Το έργο αφορά έξι περιφέρειες – Καστίλλη και Λεόν (Ισπανία), Εμίλια Ρομάνια (Ιταλία), Ρίγα (Λετονία), Ροδόπη (Βουλγαρία), Δυτική Μακεδονία (Ελλάδα) και Σάλτσμπουργκ (Αυστρία) – οι οποίες αντιπροσωπεύουν τις βασικές κλιματικές ζώνες της Ε.Ε., ενώ οι περισσότερες από αυτές βρίσκονται στη Μεσόγειο.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στη βελτίωση της συμμετοχικής διακυβέρνησης, η οποία διευκολύνει τη συνεργασία των ενδιαφερόμενων μερών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Για το σκοπό αυτό, σε κάθε περιφέρεια έχει συσταθεί Εθνική Επιτροπή Διακυβέρνησης με σκοπό την υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής του περιφερειακού σχεδίου.

Επιπρόσθετα, στο έργο αναπτύσσονται κατευθυντήριες γραμμές και εργαλεία για την υποστήριξη και άλλων περιφερειών της Ε.Ε. για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό σχεδίων θέρμανσης και ψύξης από ΑΠΕ.

Το έργο RES H/C SPREAD συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη». Πρόκειται για μια κοινή προσπάθεια έντεκα (11) εταίρων, η οποία συντονίζεται από το ISIS (Ιταλία). Το έργο υλοποιείται την περίοδο 2014-2016.

Για την αποτελεσματικότερη επίτευξη των στόχων του έργου έχουν αναπτυχθεί ειδικές προσεγγίσεις για τον εντοπισμό και την ανάδειξη των σχέσεων που αναπτύσσονται σε όλα τα θεμελιώδη βήματα που απαιτούνται κατά τη φάση του σχεδιασμού πολιτικών.

Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία σχεδιασμού πολιτικών:

Επιλέξτε τα πεδία «Ανάλυση κόστους – οφέλους», «Εθνική επιτροπή διακυβέρνησης», «Χαρτογράφηση» ή «Περιφερειακό Σχέδιο» για την παροχή αναλυτικότερων πληροφοριών στα συγκεκριμένα θέματα.

Η κυκλική δομή του παραπάνω διαγράμματος υποδηλώνει ότι ακόμα και στην περίπτωση όπου το σημείο εκκίνησης της διαδικασίας σχεδιασμού πολιτικών είναι η «Συλλογή Δεδομένων», κάθε βήμα επηρεάζεται από την προηγούμενη φάση, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει και την επόμενη.

Πιο συγκεκριμένα, η στρατηγική και οι στόχοι καθορίζουν ποια δεδομένα είναι αναγκαία και ενεργοποιούν τη διαδικασία συλλογής δεδομένων για τη δημιουργία των χαρτών προσφοράς και ζήτησης ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη. Στη συνέχεια, η ανάλυση κόστους – οφέλους αξιολογεί τη σκοπιμότητα των διαφόρων εναλλακτικών παρεμβάσεων (π.χ. παρουσίαση διαφόρων τεχνολογικών επιλογών που αφορούν ΑΠΕ για θέρμανση & ψύξη), οι οποίες με τη σειρά τους επηρεάζουν τον καθορισμό της στρατηγικής και των στόχων.

Η συμμετοχή των Εθνικών Επιτροπών Διακυβέρνησης κατά τη διάρκεια όλων των βημάτων είναι απαραίτητη για την επιτυχία της συγκεκριμένης διαδικασίας και εξασφαλίζει τη συμμετοχή όλων των φορέων διαμόρφωσης πολιτικής, αλλά και των λοιπών ενδιαφερόμενων φορέων.

Διαβάστε περισσότερα σχετικά με το έργο RES H/C SPREAD

RES-HC SPREAD Brochure – GR